ดื่มน้ำมะพร้าวเยอะ ๆ ลูกจะผิวสวยจริงหรือไม่

Volume:  ฉบับที่ 13 เดือน มีนาคม 2557

Column:  Believe it or not

Writer Name:  ผศ.นพ.ธวัช เจตน์สว่างศรี ภาควิชาสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดื่มน้ำมะพร้าวเยอะ ๆ ลูกจะผิวสวยจริงหรือไม่

เนื้อหาภายในฉบับที่ 13