หลักสูตรและการศึกษา (แพทย์ประจำบ้าน)

 

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2567 (under construction )
Website แพทยสภา: http://www.tmc.or.th/tcgme
Website รพ.รามา: https://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

ต้องสมัครทั้ง 2 Website

 

- เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗   Updated 26/09/2566

- หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๖ click   

- คู่มือแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๖  

ผลการประเมินหลักสูตร

- ผลการตรวจประเมิน IQA โดยคณะ  

- หนังสือรับรองมาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรม  

- ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของแพทย์เฉพาะทางที่สำเร็จการฝึกอบรมจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

- ผลประเมินหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โดยแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565  

- ผลประเมินหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โดยอาจารย์แพทย์ ปีการศึกษา 2565