การศึกษา

 ภาควิชาวิสัญญีวิทยารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนวิชาวิสัญญีวิทยาแก่นักศึกษาแพทย์ปี 5 และปี 6 ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยาได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปัจจุบันภาควิชาได้รับแพทย์จากต่างประเทศ เช่น มองโกเลีย ภูฏาน ลาว พม่า รวมถึงประเทศอื่นๆที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตามโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมแพทย์นานาชาติเข้ารับการฝึกอบรมด้วย