รายนามหัวหน้าภาควิชาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (๒๕๖๕)

 

รายนามหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๕)

 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพรรณ  มัธยมจันทร์
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา  พ.ศ.๒๕๑๓ - ๒๕๑๙
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๗

 
 
 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกัลยา บำรุงผล 
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา (รักษาราชการแทน)  พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๕
 
 
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กุดั่น ปัทมสูต
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา  พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๑

 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๙

 
 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพลินจิตต์ ศิริวันสาณฑ์
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓
 
 
 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรทัย ตันติศิรินทร์
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา พ.ศ. ๒๕๔๓ -  ๒๕๔๕
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุรีรัตน์ ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙
 
 
 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประสาทนีย์ จันทร
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓
 
 
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย อิทธิชัยกุลฑล
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย เวียงธีรวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนิต วีรังคบุตร
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรินี เล็กประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา พ.ศ. ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน

 

----------------------------------------------------------------------------