เกี่ยวกับภาควิชา

 

 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับผิดชอบการให้การระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดหรือให้ยาคลายกังวลและยาระงับปวด เพื่อทำหัตถการในการวินิจฉัยและรักษาโรค รวมถึงการดูแลผู้ป่วยหลังให้ยาระงับความรู้สึก นอกเหนือจากนี้แล้วภาควิชายังประกอบด้วยหน่วยดูแลรักษาผู้ป่วยหนักซึ่งทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต หน่วยระงับปวดทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง หน่วยดูแลรักษาทางระบบหายใจ

 ภาควิชาวิสัญญีวิทยารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนวิชาวิสัญญีวิทยาแก่นักศึกษาแพทย์ปี 5 และปี 6 ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยาได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปัจจุบันภาควิชาได้รับแพทย์จากต่างประเทศ เช่น มองโกเลีย ภูฏาน ลาว พม่า รวมถึงประเทศอื่นๆที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตามโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมแพทย์นานาชาติเข้ารับการฝึกอบรมด้วย