สาส์นจากหัวหน้าศูนย์ฯ


ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ศูนย์ไอแมค)ได้ก่อกำเนิดเมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2535 ภายใต้การกำกับของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ คณบดีในขณะนั้น โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากมูลนิธิรามาธิบดี ซึ่งเงินสนับสนุนเหล่านี้ได้มาจากการบริจาคจากคนไทยทั่วประเทศ ซึ่งมีความเชื่อมั่นใน "พลังแห่งการให้ไม่สิ้นสุด" ด้วยจิตใจเช่นนี้ของชาวไทยทำให้ "ศูนย์ไอแมค" สามารถก่อกำเนิดและเติบโตจนเป็นศูนย์รังสีวินิจฉัยที่ก้าวหน้าและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานระดับสากล ปัจจุบันศูนย์ไอแมคดูแลรับใช้พี่น้องชาวไทยที่เจ็บป่วยมากกว่า 30,000 รายในแต่ละปี โดยไม่คำนึงถึงเศรษฐานะ นอกจากนั้นศูนย์ไอแมคยังเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และฝึกอบรมบุคคลากรทางการแพทย์ด้านรังสีวินิจฉัย ทั้งแพทย์ นักรังสีเทคนิค พยาบาลรังสีวิทยาและสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรับใช้ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยผ่านงานวิจัยอย่างไม่หยุดยั้ง

ดิฉันศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ในฐานะประธานโครงการ ไอแมค ขอกราบขอบพระคุณปวงชนชาวไทยทั่วประเทศที่มีส่วนร่วมในการก่อกำเนิดและอุ้มชูดูแลศูนย์ไอแมคผ่านมูลนิธิรามาธิบดีจนเติบใหญ่เช่นดั่งทุกวันนี้ ดิฉันและชาวไอแมคมีพันธะสัญญากับประเทศไทยและปวงชนชาวไทยว่าจะยืนหยัดให้เป็นที่พึ่งพิงแก่ทุกคนในยามเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ว่ายากดีมีจนหรืออยู่หนใดในประเทศไทย จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ตลอดจนสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านงานวิจัยเพื่อรับใช้ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างไม่หยุดยั้งและเหน็ดเหนื่อย

 

 

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์
หัวหน้าศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ศูนย์ไอแมค)    

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด