. หน่วยงานประชุม มีภาระงาน ดังนี้ 
ภาระงานด้านการประชุม ฝ่ายเลขานุการของงานประชุม
- ดำเนินการจัด ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ / ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน รวมถึงการประชุมพิธีการ หรือกิจกรรมพิเศษ หรือตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจ
- จัดทำตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ / ประชุมกรรมการประจำส่วนงาน
- ประสานงานจองห้องประชุม/ห้องจัดเลี้ยง/อนุมัติหลักการการจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่
- จัดทำหนังเสือเชิญประชุมพร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับกรรมการฯ
- จัดทำบันทึกการประชุม/จัดทำรายงานการประชุม และนำส่งมติที่ประชุมฯให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามมติ

 

 

 

 

   

   
    นางสุชาดา  แก้วบุบผา    
    เลขานุการคณะฯ    
         

 

 
นายประวิทย์  ประกอบกิจ   นายชัชวาลย์  พรานบุญ   นายประชุมชัย  ประหยัดคำ
ผู้จัดเตรียมเอกสารด้านการประชุม   ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ผู้บันทึกรายงานการประชุม
         

   
นางสาวเมตตา  โต๊ะกู   นางอัจฉริยารัตน์  เติมสินพิบูล   นางสาวนันทวัน  วงศ์เนียม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ผู้บันทึกรายงานการประชุม
         

   
นางสาวสมจินตนา  ไรสูงเนิน   นางสาวสุนันทา  รุ่งรังษี   นางสุภาวิตา  พันธ์รอด
ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ผู้บันทึกรายงานการประชุม
         

       
นายทวีโชค  พงษ์วานิช        
จัดเก็บข้อมูลการประชุม