You are here

กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร

 

กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร

 

 

    กลุ่มงานเลขนุการผู้บริหาร    

     
ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา       นางสาวสุวรรณา  บุญเรือง
คณบดี       หัวหน้างานบริหารและธุรการ / เลขานุการคณบดี
         
         

     
ศ.คลินิก นพ.พรชัย  มูลพฤกษ์       นางพรรณี  ชูถม
รองคณบดี       หัวหน้าหน่วยบริหารทั่วไป / เลขานุการรองคณบดี
         
         

     
ศ.คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์  โค้วสถิตย์       นายชัชวาลย์  พรานบุญ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส       เลขานุการรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส
         
         

     
ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์       นางสาวเมตตา  โต๊ะกู
รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ       เลขานุการรองคณบดีฝ่ายการพัสดุ
         
         
       

        นางอัจฉริยารัตน์  เติมสินพิบูล
        เลขานุการรองคณบดีฝ่ายการคลัง
         
         

     
รศ.นพ.ชูศักดิ์  กิจคุณาเสถียร       นายประชุมชัย  ประหยัดคำ
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน       เลขานุการรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
         
         

     
รศ.นพ.วิชาญ  โชคธนะศิริ       นางสาวนันทวัน  วงศ์เนียม
รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์       เลขานุการรองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์
และผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์        
         

     
อ.ดร.นพ.นวนรรน  ธีระอัมพรพันธุ์       นางสาวนันทวัน  วงศ์เนียม
รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ       เลขานุการรองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ
         
         

     

 

ผศ.นพ.ภาวิทย์  เพรียรวิจิตร       นางสาวสุนันทา  รุ่งรังษี
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร       เลขานุการรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
         
         

     
นางสุชาดา  แก้วบุบผา       นางสาววิชชุดา  มีน้อย
เลขานุการคณะฯ       เลขานุการของเลขานุการคณะฯ